Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Vážený obchodní partnere,

Následující text jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili se způsobem, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje a soukromí. Věříme, že odpoví na otázky, které vás zajímají.

Správce
Společnost Finančníci Wealth management s.r.o., se sídlem Vladislavova 250, 39701 Písek, IČ: 09854410, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C30648 (dále jen „Správce“).

Rozsah zpracovaných osobních údajů
Udělujete tímto souhlas Správci, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů před a za jménem
 • rodné číslo
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště, nebo sídla společnosti
 • druh vykonávané pozice
 • číslo a platnost OP
 • místo narození
 • údaje o objednávkách a provedených finančních transakcích mezi zákazníkem a správcem, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Cookies/IP adresa

Účel zpracování
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy, nebo objednávky,
 • technická správa webového portálu,
 • zpracování plateb,
 • vedení účetnictví,
 • marketing a zasílání newsletterů.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10let od okamžiku, kdy již nebude účel, pro který by je uchovával, pokud mu zákon nenařizuje delší dobu.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte (URL stránky), a dále aktuální verze prohlížeče a vámi používaného operačního systému. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je oprávněným zájmem Správce. Případná cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak ty v elektronické podobě.
Web www.financnici.com je opatřen certifikátem https://, díky kterému bezpečně komunikuje s prohlížeči webu.
Zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé mají přístup vždy pouze k nezbytně nutnému rozsahu zpracovávaných osobních údajů, a nejsou oprávněni pořizovat kopie a přenášet a zveřejňovat jakoukoliv formou zpracovávané osobní údaje mimo úkony související s výkonem činnosti Správce.

Předávání osobních údajů třetím stranám a souhlas se zpracováním
K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Finančníci Wealth management s.r.o. (Správce). Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

 • účetní společnost, daňový poradce, auditor, advokát, notář
 • European Compensation Services s.r.o.
 • In Investments, s. r. o.
 • Vyfakturuj.cz (Redbit s.r.o.)
 • nástroj Microsoft 365 Business
 • Finančníci s.r.o.
 • SAB servis s.r.o.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Osobní data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vezměte, prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

1) právo na informace

 • Máte právo vědět, jaké informace a po jakou dobu o vás Správce uchovává. Veškeré takovéto informace naleznete v tomto dokumentu – Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

2) právo na přístup

 • v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

3) právo na doplnění a změnu osobních údajů

 • v případě vaší žádosti o změnu nebo doplnění osobních údajů pro vás tuto změnu či doplnění v odůvodněných případech provedeme.

4) právo na omezení zpracování

 • pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování

5) právo na přenositelnost

 • v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce od vznesení požadavku sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a to ve strojově čitelné podobě, abyste své osobní údaje mohli vzít a přenést k někomu jinému

6) právo na výmaz (být zapomenut)

 • v případě vašeho oprávněného požadavku ve lhůtě 1 měsíce vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně vám sdělíme, které údaje jsme smazali a odůvodníme, které jsme smazat nemohli.
 • Typické informace, které je Správce povinen uchovávat zpravidla po dobu 10 let a nelze je smazat, jsou údaje o odborných zkouškách, vzdělávání a certifikátech, které Zákazník na základě využití služeb u Správce získal/a.

7) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 • v případě, že se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete uplatnit u Správce – Finančníci Wealth management s.r.o. emailem na adresu info@financnici.com

Ujištění mlčenlivosti
Správce tímto prohlašuje, že zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů (přihlašovací údaje apod.). Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se Správcem.

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlasu se zpracováním).

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Kontakt
Pokud se na nás budete chtít v otázce zpracování údajů a ochrany soukromí obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@financnici.com.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25.1.2021

 
 

Google Disclaimer

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho použití webové stránky. Informace o vašem použití této webové stránky, vytvořené pomocí cookie (včetně vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a zde uloženy. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využití webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách webové stránky pro jejího provozovatele a k zajištění dalších služeb, spojených s použitím webové stránky a internetu. Tyto informace Google také přenáší třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strany tyto informace z pověření Google zpracovávají. Google nedává v žádném případě do souvislosti vaši IP-adresu s dalšími údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením software vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuelně moci použít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky prohlašujete souhlas se zpracováním vašich údajů, získaných ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše jmenovanému účelu. Získávání a ukládání údajů může být kdykoliv s účinností do budoucnosti zrušeno. Vzhledem k diskusi o použití analytických nástrojů s úplnými IP-adresami bychom rádi upozornili na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto jsou IP-adresy dále zpracovávány pouze zkrácené, aby byla vyloučena možnost přímého osobního vztahu.